Trang chủ / Gia phả – Phần phả đồ (2004)

Gia phả – Phần phả đồ (2004)

Phả đồ này được lập trên WORD, cơ sở dữ liệu là cuốn Gia phả gốc cập nhật đến năm 2004, Ngánh nhà Ô Trưởng tương đối đủ, các ngánh khác còn thiếu nhiều, mọi người tham khảo và bổ xung: